Belfius Business Future Employees

Belfius Business Future Employees is speciaal bestemd voor bedrijven die een voordeel willen geven aan hun werknemers in de vorm van de opbouw van een bijkomend pensioen.

Via deze groepsverzekering kunt u uw medewerkers op een zeer soepele en fiscaal voordelige manier een pensioenplan aanbieden. Het toekennen van een groepsverzekering is bovendien voor beide partijen interessanter dan het geven van een loonsverhoging. Belfius Business Future Employees combineert het risico 'Leven/overlijden' met een korf aanvullende waarborgen: premievrijstelling en vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.

Belfius Business Future Employees is ideaal voor u:

 • Als u uw werknemers extra wilt motiveren via een pensioenplan op maat.
 • Als u een fiscale optimalisatie van uw bedrijfswinst nastreeft.

U maakt beter een andere keuze:

 • Als u geen vaste werknemers in dienst hebt.

Jaarlijkse premie

 • Ofwel een forfaitair bedrag voor elke werknemer.
 • Ofwel een percentage van het loon, waarbij dit percentage kan verschillen per loonschijf.
Voorbeeld:
Tot 30.000 euro   : 3 %
€ 30.000 - € 40.000 : 5 %
Vanaf € 40.000   : 7 %

Als werkgever kiest u vrij de periodiciteit van uw stortingen: jaarlijks, zesmaandelijks, driemaandelijks of maandelijks. Het is belangrijk om bij het bepalen van het bedrag van de storting rekening te houden met de 80 %-regel. Ook de werknemer kan bijdragen storten (dit gebeurt dan via u, als zijn werkgever) en hiermee fiscaal voordeel genieten.

Uitkering

 • Bij overlijden van de werknemer.
 • Bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd.
 • Vanaf de leeftijd van 60 jaar, mits dit is voorzien in het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst.

Alleen in bovenstaande gevallen worden de kapitalen en afkoopwaarden belast aan volgende tarieven:

 • 16,5 % indien ze gevormd werden door werkgeversbijdragen;
 • 10 % indien ze gevormd werden met persoonlijke bijdragen (ingehouden vanaf 1993).

In alle andere omstandigheden worden zij ofwel progressief ofwel aan 33 % belast, naargelang zij respectievelijk gevormd werden door werkgeversbijdragen dan wel door werknemersbijdragen. Een uitkering voor de leeftijd van 60 jaar is echter wettelijk verboden.

Goed om weten

Een waaier aan waarborgen

 • Waarborg in geval van leven op einddatum:
  Belfius Business Future Employees voorziet in een kapitaal ‘leven' op de einddatum van het contract. Daarenboven kan elk jaar een winstdeelneming toegekend worden, afhankelijk van de economische conjunctuur en van de resultaten van Belfius Insurance Belgium.
 • Waarborg in geval van overlijden:
  bij overlijden vóór de einddatum wordt de reserve uitgekeerd aan de door de werknemer aangeduide begunstigde(n). Is deze reserve op het ogenblik van overlijden echter lager dan het gekozen minimumkapitaal ‘overlijden', dan wordt dit minimumkapitaal uitgekeerd. In dit minimumkapitaal is een winstdeelneming van 30 % inbegrepen.
 • Waarborg premievrijstelling (verplicht te onderschrijven):
  een doorbetaling van de stortingen bij een minimum arbeidsongeschiktheidsgraad van 25 %. Een arbeidsongeschiktheidsgraad vanaf 67 % wordt gelijkgesteld met 100 %. De eigen risicotermijn bedraagt 30 dagen.

Aan Belfius Business Future Employees worden een aantal extra waarborgen gekoppeld, waaruit de werknemer kan kiezen.

 • Waarborg vervangingsinkomen:
  een vervangingsinkomen bij een minimum arbeidsongeschiktheidsgraad van 25 %. Een arbeidsongeschiktheidsgraad vanaf 67 % wordt gelijkgesteld met 100 %. De eigen risicotermijn bedraagt 30 dagen. De uitkering is recht evenredig met de graad van arbeidsongeschiktheid.
 • Waarborg invaliditeit door ongeval:
  indien de werknemer als rechtstreeks gevolg van een ongeval, volledig en blijvend arbeidsongeschikt wordt en meer dan 180 dagen na het ongeval nog in leven is, dan ontvangt de werknemer het gekozen kapitaal.
 • Waarborg overlijden door ongeval:
  indien de werknemer overlijdt binnen de 180 dagen na en als rechtstreeks gevolg van een ongeval, ontvangt de begunstigde, bovenop de waarborg in geval van overlijden, een bijkomend kapitaal.

De werknemer kan de gekozen waarborgen altijd wijzigen.

Voordeliger dan een loonsverhoging

Ter illustratie:
Tom is 46 jaar en getrouwd. Hij ontvangt een brutoloon van 36.000 euro. Om zijn pensioen veilig te stellen, wenst zijn werkgever een Belfius Business Future Employees voor zijn personeel af te sluiten zodat Tom ook tot de begunstigden behoort.
Uit de tabel blijkt duidelijk dat de opbrengst voor Tom aanzienlijk hoger is wanneer het bedrijf een Belfius Business Future Employees voor hem onderschrijft dan wanneer hij een loonsverhoging zou krijgen.

Loonsverhoging
Groepsverzekering
Kost voor de werkgever
€ 100
Kost voor de werkgever
€ 100
RSZ voor de werkgever (34 % van 74,6)
- € 25,4
RSZ voor de werkgever (8,86 % van 88,3)
- € 7,8
RSZ voor het personeel (13.07 %)
- € 9,8
Verzekeringstaks (4,4 % van 88,3)
- € 3,9
Marginale belasting (50 %)
- € 32,4
Einde Termijn belasting (3,55 % RIZIV, 2 % solidariteitsbijdrage pensioenen, 16,50 % personenbelasting)
- € 17,83
Netto voor het personeel
€ 32,4
Netto voor het personeel
€ 66,57+ niet belaste winstdeling

Dit voorbeeld is slechts indicatief.

Fiscale en sociale voordelen

Belfius Business Future Employees is een product met zowel voordelen voor de werkgever als voor de werknemer.

Voordelen voor de werkgever:

 • door de gunstige fiscaliteit kan de werkgever zijn werknemers een voordeel toekennen dat groter is dan bij een loonsverhoging;
 • de premies zijn aftrekbaar als bedrijfslast;
 • er is slechts een RSZ-bijdrage van 8,86 % verschuldigd op de storting voor het gedeelte ‘Leven/overlijden' (enkel op de werkgeversbijdragen);
 • op het gedeelte van de stortingen voor de waarborgen premievrijstelling en vervangingsinkomen is geen RSZ-bijdrage verschuldigd.

Voordelen voor de werknemer:

 • het belangrijkste voordeel is natuurlijk het aanvullend pensioen waarover de werknemer kan beschikken op pensioenleeftijd of de bescherming van zijn familie in geval van vooroverlijden;
 • de werknemersbijdragen geven aanleiding tot een belastingvoordeel van 30 tot 40 % (verhoogd met de gemeentebelasting) in het kader van het langetermijnsparen;
 • kapitalisatie aan een gewaarborgde rentevoet. De rentevoet, van kracht op het moment van de storting, is per storting gewaarborgd gedurende de volledige duurtijd van het contract;
 • mogelijkheid om specifieke waarborgen te kiezen als de werkgever dit zo heeft voorzien;
 • beperkte belasting op het eindkapitaal indien de werknemer blijft werken tot zijn 65ste en het kapitaal is niet betaald voor zijn 65ste:
  • geen belasting op de winstdeling;
  • 10 % (+ gemeentebelasting) op het gedeelte van de stortingen door de werkgever;
  • 10 % (+ gemeentebelasting) op het gedeelte van de stortingen door de werknemer.
 • mogelijk gebruik voor een hypothecair krediet voor de aankoop, bouwen of verbouwen van een onroerend goed in de Europese Economische Ruimte;
 • cumuleerbaar met andere fiscale producten zoals het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en de Individuele Pensioentoezegging (rekening houdend met de 80 %-regel) en met pensioensparen en de individuele levensverzekering.
Future Employees Video

Een pensioenplan voor uw medewerkers?

Contacteer uw specialist Business Banking voor een voorstel op maat