Het Financieel Plan

Download onze tool

Budget van het ondernemingsproject


 • Net zoals uw Businessplan uw strategie weergeeft, stemt het Financieel Plan overeen met uw budget.
 • Het loont om de nodige en de beschikbare middelen voor de ontwikkeling van uw project te bekijken.
 • Ook al legt de wet dit niet altijd op, het is een noodazkelijke oefening vóór de oprichting van uw activiteit.

Uw Financieel Plan in 3 stappen

 1. Stap 1: De verwachte resultatenrekening:

  Een raming voor de drie komende jaren van de kosten en inkomsten van uw onderneming (omzet, fabricagekosten, lasten enz.).

  Laat u bijstaan door uw boekhouder en bereid u voor met behulp van het bijgevoegde document.

 2. Stap 2: De balans:

  Controle van het evenwicht tussen de behoeften en de werkmiddelen van de onderneming. Zijn de vooropgezette middelen toereikend? Wat is de verhouding tussen het eigen vermogen en de schulden?

  Laat u bijstaan door uw boekhouder en bereid u voor met behulp van het bijgevoegde document.

 3. Stap 3: De verwachte balans:

  Een algemeen overzicht van de activa (economisch en financieel vermogen) en de passiva (alle financieringsbronnen waarop u een beroep hebt gedaan) van uw onderneming.

  Laat u bijstaan door uw boekhouder en bereid u voor met behulp van het bijgevoegde document.

Het Financieel Plan in enkele vragen

 • Wie moet een financieel plan opstellen?

  De wet verplicht niet iedereen om er één op te stellen. Zo moeten starters die beginnen als ‘natuurlijk persoon’ er geen opstellen, in tegenstelling tot wie een naamloze vennootschap opricht, een BVBA, of een coöperatieve met beperkte aansprakelijkheid. Toch is dit voor iedereen een nuttige oefening.

 • Hoe een budget opstellen?

  De wet zegt hier niet veel over … Het kan om enkele pagina’s gaan, of integendeel zeer gedetailleerd zijn, en het formaat of de gebruikte software kiest u zelf. In het algemeen bevat het details over de vermoedelijke ontvangsten en bestedingen met het bedrag van de benodigde ‘activa’ (investeringen, voorraden enz.) en de financiële middelen die ter beschikking staan van de onderneming.

 • Wie kan u helpen om een financieel plan uit te werken?

  U kunt het zelf doen, maar nog beter is om een beroep te doen op een professionele boekhouder of een gewestelijke begeleidingsstructuur.

 • Hoeveel kost het u?

  Niets, als u werkt met gewestelijke begeleiding. Doet u een beroep op een professionele boekhouder, dan moet u rekenen op 500 à 1 500 euro zonder btw als uw dossier complex is. Vergeet niet dat er gewestsubsidies bestaan die de factuur kunnen verzachten. Informeer u!

 • Wie controleert het financieel plan?

  Niemand. De notaris aan wie u het moet overhandigen bij het opstellen van het dossier, moet het enkel bewaren. Hij kan vervolgens bezwaar maken als uw budget hem te beknopt of onbetrouwbaar lijkt.

 • Wie krijgt er kennis van dat budget?

  Niemand. Uw vooropgestelde begroting blijft vertrouwelijk. De notaris bewaart ze samen met uw dossier. In geval van faillissement binnen de 3 jaar kan ze wel worden overgemaakt aan de rechtbank.

 • Welke risico’s zijn verbonden aan een slecht opgemaakt budget?

  Bij een faillissement binnen de 3 jaar zijn de risico’s aanzienlijk. Zo kan de rechter vragen om het budget te analyseren en als de rechtbank oordeelt dat het kapitaal niet volstond om het 2 jaar vol te houden, kunnen de oprichters hoofdelijk aansprakelijk gehouden worden voor de verbintenissen van de vennootschap t.a.v. derden. Het is dus niet licht op te vatten.

Een budget opstellen, niet makkelijk?

Een budget uitwerken om een onderneming op te starten lijkt heel erg op het opstellen van een vakantiebudget. U kunt daarvoor gebruik maken van de software die we ter beschikking stellen. Houd ook deze adviesmemo bij de hand om geen fouten te maken en de opstartkosten te beperken.