De fiscale aspecten

Vergelijk de fiscale aspecten van beide formules

  Verkoop/aankoop van een handelsfonds verkoop/aankoop van een vennootschap
Natuurlijke persoon De natuurlijke persoon wordt zwaarder belast wanneer hij aandelen of deelbewijzen verkoopt. Zo worden de meerwaarden op goederen voor beroepsdoeleinden in principe dikwijls belast tegen drie verschillende aanslagvoeten: 16,5%, 33% of een progressief tarief dat kan oplopen tot 50% (+ gemeentebelasting). De toegepaste aanslagvoet hangt af van de oorsprong van de meerwaarde, van de soort van vaste activa in kwestie en van de omstandigheden waarin de meerwaarde werd gerealiseerd. De formule kan voordelig zijn voor de overdrager, want de gerealiseerde meerwaarden zijn gewoonlijk vrijgesteld van belasting. De overdrager moet niettemin bewijzen dat de gerealiseerde meerwaarde deel uitmaakt van het normale beheer van zijn privévermogen en niet speculatief is. De meerwaarden zijn ook vrijgesteld van sociale bijdragen, op voorwaarde dat ze geen speculatief karakter hebben.
Rechtspersoon Bij verkoop van activa (met of zonder stopzetting van activiteit) is er geen gunstregeling. Elke verrichting (verkoop, overdracht) wordt belast tegen de gebruikelijke aanslagvoet. De wet voorziet niet in een specifiek belastingvoordeel. De situatie voor rechtspersonen is duidelijker, want de meerwaarden op de verkoop van aandelen of deelbewijzen zijn gewoonlijk belastingvrij nadat de overdrager ze 1 jaar ononderbroken in zijn bezit heeft gehad, behalve voor grote bedrijven.
Overnemer De overnemer kan de aankoopwaarde van de activa fiscaal aftrekken en zo de grondslag van de belasting verminderen. De interesten van kredieten die worden aangegaan om de aan de beroepsactiviteit van de onderneming bestede activa te verwerven, zijn ook fiscaal aftrekbaar. Fiscaal gezien, is de terugkoop van aandelen of deelbewijzen voor de overnemer minder voordelig, want hij kan de aankoopprijs ervan niet fiscaal aftrekken. De interesten van het krediet dat aan de terugkoop van de aandelen of deelbewijzen wordt besteed, zijn aftrekbaar op bepaalde voorwaarden.
Aansprakelijkheden De verplichtingen van de overgedragen onderneming worden niet overgenomen, m.a.w. de schulden en schuldvorderingen worden niet overgedragen aan de overnemer (tenzij anders overeengekomen is). De overnemer is in principe echter hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de overdrager m.b.t. belastingen en sociale lasten. Aangezien alle verplichtingen van de onderneming worden overgedragen, berust het risico bij de overnemer. De overnemer moet zich beschermen door een contract met zo veel mogelijk waarborgen te doen opstellen.