Tax Shelter

Steun de Belgische audiovisuele productie en podiumkunsten

Contacteer uw Business Banking-specialist

Tax Shelter is een fiscale stimulans naar Belgisch recht. U kunt er het rendement van uw liquiditeitsoverschotten mee optimaliseren, terwijl u investeert in de Belgische filmindustrie en podiumkunsten.

Belfius werkt hiervoor samen met Casa Kafka Pictures, dat actief is in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap. We zorgen voor een actieve begeleiding tot de raamovereenkomst door u en Casa Kafka Pictures is ondertekend.

Wij raden u aan volgende documenten te lezen vooraleer te beslissen om te investeren:

Voordelen

Een mogelijk fiscaal voordeel

Het geïnvesteerde bedrag is vanaf aanslagjaar 2019 voor 356% vrijgesteld in hoofde van uw onderneming. Deze betaalt dus minder belasting op een deel van de winst. (Voor aanslagjaar 2018, d.w.z. boekjaren begonnen vóór 1 januari 2018, gelden andere tarieven, zie "Begon uw boekjaar vóór 01/01/2018?")

Een potentieel aantrekkelijk financieel rendement

Het geïnvesteerde kapitaal levert, na een termijn van maximum 18 maanden, een maximaal rendement op dat bij wet is vastgelegd op ‘Euribor 12 maanden + 4,50%

Een mogelijk alternatief voor de voorafbetaling van belastingen

Uw Business Banking-specialist maakt samen met u een simulatie om het optimale bedrag van de Tax Shelter te bepalen en zo na te gaan of het een voorafbetaling van belastingen kan vervangen of aanvullen.

Verzekering

Voor het behalen van een Tax Shelter-attest wordt een gratis verzekering verstrekt.

Het fiscaal rendement kan enkel effectief worden als de onderneming winstgevend is en belasting moet betalen. Bij een onverwacht ontgoochelend resultaat kan u nog het fiscaal voordeel overdragen gedurende de 4 belastbare tijdperken die volgen op het jaar van de ondertekening van de raamovereenkomst.


De aandacht van de investeerders wordt gevestigd op de volgende punten:

Voornaamste risicofactoren

Verbonden aan Casa Kafka Pictures

Risico op faillissement van Casa Kafka Pictures. Dat risico is echter zeer klein. Het risico op afhankelijkheid van de belangrijkste managers. De persoonlijkheid van Mevr Isabelle Molhant, Chief Executive Officer (CEO) van Casa Kafka Pictures, die mee aan de wieg stond van de onderneming, is een belangrijk element voor de ontwikkeling van de onderneming. Dankzij hun grote ervaring en kennis van de economische, culturele en audiovisuele domeinen zijn de leden van de raad van bestuur van Casa Kafka Pictures in staat een totaalbeeld te bieden en aanzienlijke ondersteuning te geven aan de ontwikkeling van de onderneming. Het verdwijnen van de leidinggevenden zou het voortbestaan van Casa Kafka Pictures echter niet in het gedrang brengen.

Risico’s in verband met het belastingvoordeel

Het fiscaal voordeel, dat gedekt wordt door een gratis verzekering, is definitief op voorwaarde dat u zich houdt aan de voorwaarden die staan opgesomd in artikel 194 ter WIB (de belastbare gereserveerde winsten moeten volstaan in verhouding tot de beoogde investering en de investering moet conform de wet geboekt worden). Alvorens te investeren, raden wij u dus aan met uw fiscaal adviseur en/of uw boekhouder te overleggen.

Voor wie is de regeling bestemd?

Voor Belgische kmo’s die winst maken en een belastbare basis hebben die toereikend is om vennootschapsbelasting op te heffen.

Wie verleent de tax shelter?

Tussenpersonen die door de overheid erkend zijn. Belfius Bank heeft met CASA KAFKA PICTURES een partnerschapovereenkomst afgesloten om de tax shelter bij haar klanten te commercialiseren.

Welke producties worden gesteund?

Langspeelfilms, tv-series, documentaires, animatiefilms en podiumproducties zoals theater-, circus-, straattheater-, opera-, klassieke muziek-, dans- of muziektheaterproducties, met inbegrip van musical en ballet.

In welke vorm?

Door inbreng van privékapitaal dat voor de investeerder een fiscale stimulans vormt.

Voor welke bedragen?

  • minimum 5 000 euro;
  • maximum 50%van de belastbare gereserveerde winst;
  • de fiscale vrijstelling is beperkt tot 750 000 euro;
  • Het stelsel van de liquidatiereserve is niet van toepassing op het vrijgestelde bedrag, in het jaar van ondertekening van de raamovereenkomst.

Welk rendement?

Fiscaal rendement:

Fiscale vrijstelling (investering in tax shelter x 310%) x aanslagvoet vennootschappen (wat neerkomt op een fiscaal rendement van 5,37%).

Financieel rendement:

Nettopremie = investering in tax shelter x (gemiddelde van de Euribor op 12 maanden van het laatst bekende kalenderhalfjaar + 4,50%) x looptijd (minimum 3 maanden en maximum 18 maanden) x aanslagvoet vennootschappen.

Dit komt neer op een maximaal financieel rendement van 4,33%.

Welke kosten?

Geen

Elke investeerder ontvangt automatisch en gratis een verzekering ter dekking van het bedrag van het fiscaal voordeel alsook laattijdigheidsinteresten in het geval het Tax Shelter attest niet of maar gedeeltelijk verkregen wordt (Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden van deze verzekering).

Duurtijd

  • Uiterlijk 18 maanden na de stortingsdatum maakt Casa Kafka Pictures de premie over op uw rekening die in luik I van de raamovereenkomst is vermeld.
  • Uiterlijk 4 jaar na de datum van ondertekening van luik II ontvangt u het tax shelter attest van Casa Kafka Pictures.

De Tax Shelter in detail

Te lezen documenten

 

Casa Kafka Pictures

Gesterkt door haar unieke aanpak neemt Casa Kafka Pictures vandaag een belangrijke plaats in op de markt voor Tax Shelter-bemiddeling, en biedt de investeerders een bijkomende dimensie aan, die van de Belgische creatie. Zij is actief zowel op de audiovisuele markt als op de markt van de podiumkunsten.

Ontdek Casa Kafka Pictures