Tax Shelter

Steun de Belgische audiovisuele productie en podiumkunsten

Promotioneel document


Tax Shelter is een fiscale stimulans naar Belgisch recht. U kunt er het rendement van uw liquiditeitsoverschotten mee optimaliseren, terwijl u investeert in de Belgische filmindustrie en podiumkunsten.

Belfius werkt hiervoor samen met Casa Kafka Pictures, dat actief is in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap.

Wij raden u aan volgende documenten te lezen vooraleer te beslissen om te investeren:

Voordelen

Een mogelijk fiscaal voordeel

Het geïnvesteerde bedrag is vanaf aanslagjaar 2021 voor 421% vrijgesteld in hoofde van uw onderneming. Deze betaalt dus minder belasting op een deel van de winst.

Een potentieel aantrekkelijk financieel rendement

Het geïnvesteerde kapitaal levert, na een termijn van maximum 18 maanden, een maximaal rendement op dat bij wet is vastgelegd op ‘Euribor 12 maanden + 4,50%

Een mogelijk alternatief voor de voorafbetaling van belastingen

Uw Business Banking-specialist maakt samen met u een simulatie om het optimale bedrag van de Tax Shelter te bepalen en zo na te gaan of het een voorafbetaling van belastingen kan vervangen of aanvullen.

Verzekering

Voor het behalen van een Tax Shelter-attest wordt een gratis verzekering verstrekt.

Het fiscaal rendement kan enkel effectief worden als de onderneming winstgevend is en belasting moet betalen. Bij een onverwacht ontgoochelend resultaat kan u nog het fiscaal voordeel overdragen gedurende de 4 belastbare tijdperken die volgen op het jaar van de ondertekening van de raamovereenkomst.

Voornaamste risico’s


 • Verbonden aan Casa Kafka Pictures:

  Risico van faillissement van Casa Kafka Pictures. Dat risico is echter klein omdat de kosten en de operationele risico’s van de onderneming beperkt zijn. Het risico van afhankelijkheid van de belangrijkste managers: risico verbonden aan de persoonlijkheid van de voornaamste managers van Casa Kafka Pictures en hun eventuele verdwijnen. De meerderheidsaandeelhouder RTBF verleent echter, door zijn publieke karakter, een grote stabiliteit inzake werking en ontwikkeling aan Casa Kafka Pictures.

  Het ontbreken van een participatie in het kapitaal: een risico in verband met het gebrek aan invloed van de investeerders met betrekking tot de beslissingen die Casa Kafka Pictures neemt.


 • Risico’s i.v.m. het fiscale voordeel:

  Opdat de investeerder dit fiscaal voordeel zou kunnen genieten, moeten de producent, de investeerder en het werk voldoen aan een aantal voorwaarden die worden beschreven in deel 5.4 van het prospectus. Indien aan één van die voorwaarden niet wordt voldaan, bestaat dus een risico dat dit fiscaal voordeel niet wordt verkregen.

De Tax Shelter in detail

 • Voor wie is de regeling bestemd?

  Voor Belgische vennootschappen die voldoende winst maken.

  Voor kleine vennootschappen die genieten van het tarief vennootschapsbelasting van 20 % op de eerste 100.000 euro aan winst, kan het fiscaal rendement laag of zelfs negatief zijn.

  Het vrijgestelde bedrag kan in het jaar van ondertekening van de raamovereenkomst niet genieten van het stelsel van de liquidatiereserve, maar wel in het jaar waarin de vrijgestelde reserve wordt afgeboekt.
  Elke investeerder wordt aangeraden om, indien nodig, met de hulp van zijn eigen raadgevers, zijn juridische en fiscale situatie en zijn belang om deel te nemen aan de voorgestelde investering te onderzoeken.

 • Wie komt tussen bij de Tax Shelter?

  Belfius Bank heeft met Casa Kafka Pictures een partnerschapovereenkomst afgesloten om de Tax Shelter bij zijn klanten te commercialiseren.

  Casa Kafka Pictures is een Belgische tussenpersoon op het vlak van Tax Shelter die door de FOD Financiën is erkend.

 • Welke producties worden gesteund?

  Langspeelfilms, tv-series, documentaires, animatiefilms en podiumproducties zoals theater-, circus-, straattheater-, opera-, klassieke muziek-, dans- of muziektheaterproducties, met inbegrip van musical en ballet.

 • In welke vorm?

  Door inbreng van privékapitaal dat in hoofde van de investeerder een fiscale stimulans geniet.

 • Voor welke bedragen?

  • Minimum 3.000 euro.
  • Het vrijgestelde bedrag bedraagt maximum 50% van de belastbare gereserveerde winst. Een investering in Tax Shelter beperkt dus het bedrag dat als dividend kan worden uitgekeerd in het jaar van ondertekenen van de raamovereenkomst (en ook van de volgende jaren, tot het jaar waarin het Tax Shelter-attest ontvangen wordt).
  • De fiscale vrijstelling is beperkt tot 1.000.000 euro.
 • Welk rendement?

  • Fiscaal rendement:

   Fiscale vrijstelling (investering in Tax Shelter x 421%) x tarief vennootschapsbelasting (wat neerkomt op een fiscaal rendement van 5,25% aan het tarief vennootschapsbelasting van 25%)

  • Financieel rendement:

   De brutopremie wordt als volgt berekend:

   Investering in Tax Shelter x (gemiddelde van de Euribor op 12 maanden van het laatst gekende kalendersemester + 4,50%) x het aantal verlopen dagen tussen de storting en de ontvangst van het Tax Shelter-attest, met een maximum van 18 maanden.
   De brutopremie bedraagt momenteel 6,29%: de Euribor op 12 maanden voor het kalendersemester 01/07/2019 - 31/12/2019 bedroeg -0,302%, maar wijzigt elk semester.
 • Kosten

  De investeerder is aansprakelijk voor de verschuldigde vennootschapsbelasting over het bedrag van de brutopremie die hem gestort wordt na 18 maanden. Indien de fondsen niet gestort zijn binnen de 90 dagen na de ondertekening van Luik II, zal de investeerder een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15% van het bedrag van de investering. De verzekering van het fiscaal voordeel is gratis in hoofde van de investeerder. Voor het overige worden de kosten van deze aanbieding volledig gedragen door Casa Kafka Pictures, via een bemiddelingscommissie gefactureerd aan de producent.

 • Duurtijd

  • Uiterlijk 18 maanden na de stortingsdatum maakt Casa Kafka Pictures de premie over op uw rekening die in luik I van de raamovereenkomst is vermeld.
  • Uiterlijk 4 jaar na de datum van ondertekening van luik II ontvangt u het Tax Shelter-attest van de Federale Overheidsdienst Financiën.
 • Het fiscaal en financieel maximaal rendement – een voorbeeld

  Uw onderneming beslist om 10.000 euro te investeren.


  Financieel rendement
  Ten laatste na 18 maanden ontvangt u de vergoeding van uw investering door de producent.

  Brutopremie: 10.000 euro x (-0,302 %(*) + 4,50 %) x 18 maanden = 629 euro
  Vennootschapsbelasting op de brutopremie: 629 euro x 25 % = 157 euro
  Nettopremie: 629 euro - 157 euro = 472 euro, d.i. een nettorendement van 4,72 %

  (*) Gemiddelde van de Euribor op 12 maanden van het laatst bekende kalenderhalfjaar. Voor de periode 01-07-2019 – 31-12-2019 bedroeg dit tarief -0,302%.


  Fiscaal rendement
  Op basis van het ontvangen fiscaal attest geniet u fiscale vrijstelling.

  Fiscale vrijstelling: 10.000 euro x 421 % = 42.100 euro
  Fiscaal voordeel: 42.100 x 25 % (vennootschapsbelasting) = 10.525 euro
  Winst: 10.525 euro – 10.000 euro = 525 euro, d.i. een nettorendement van 5,25 %


  Let op: U bent een kleine vennootschap die geniet van het tarief 20 % op de eerste schijf van 100.000 euro aan winst? Het fiscaal rendement kan lager of zelfs negatief zijn...
  Elke investeerder wordt aangeraden om, indien nodig, met de hulp van zijn eigen raadgevers, zijn juridische en fiscale situatie en zijn belang om deel te nemen aan de voorgestelde investering te onderzoeken


  Totaal rendement
  Totale winst: 525 euro (fiscaal rendement) + 472 euro (financieel rendement) = 997 euro, d.i. een nettorendement van 9,97%

 • Hoe inschrijven?

  • 1. Neem contact op met Casa Kafka Pictures via deze link

   Een expert van Casa Kafka Pictures kan u dit product uitvoerig toelichten en, samen met u en uw boekhouder, een simulatie maken om het optimaal bedrag van de Tax Shelter te bepalen.

  • 2. Onderteken de raamovereenkomst met Casa Kafka Pictures

   Een raamovereenkomst is altijd gebonden aan een van de 4 kwartalen van een kalenderjaar.

   Dat gebeurt in 2 stappen:

   • Ondertekening van luik I

    Dit luik identificeert de investeerder en het bedrag van de investering. Het document wordt ingevuld en ondertekend met uw Business Banking-specialist. Daarna stuurt u, uiterlijk 5 dagen na ondertekening van luik I, een gescande kopie van de laatste versie van de gecoördineerde statuten van uw onderneming naar Casa Kafka Pictures (verzending naar invest@casakafka.be ).

   • ondertekening van luik II

    Dit document wordt ondertekend door Casa Kafka Pictures, dat een werk aan uw investering toewijst. Uiterlijk de laatste dag van de maand van het gekozen investeringskwartaal stuurt Casa Kafka Pictures u dit luik II.

  • 3. Stort het kapitaal

   Het kapitaal moet uiterlijk 40 dagen na ondertekening van luik II van de raamovereenkomst worden gestort.

   Het vrijgestelde bedrag moet op een afzonderlijke reserve van het passief geboekt worden en blijven.

  • 4. Ontvang de premie en het fiscaal attest

   Uiterlijk 18 maanden na de stortingsdatum maakt Casa Kafka Pictures de premie over op uw rekening die in luik I van de raamovereenkomst is vermeld.

   Uiterlijk 4 jaar na de datum van ondertekening van luik II ontvangt u het Tax Shelter-attest van FOD Financiën. De afzonderlijke reserve op het passief mag dan worden afgeboekt.
 • Wist u dat …

  Het fiscaal rendement enkel kan worden bepaald indien de vennootschap effectief belasting verschuldigd is?

  In geval het resultaat van de vennootschap minder zou bedragen dan verwacht, kan ze het nog niet gebruikte fiscaal voordeel overdragen, tot het vierde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst werd ondertekend.


De aandacht van de investeerders wordt gevestigd op de volgende punten:

 • Dit aanbod betreft een investering in de productie van een in aanmerking komend audiovisueel werk en/of een in aanmerking komend podiumwerk in het kader van het Belgische "Tax Shelter" stelsel bepaald in de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (WIB 1992) zoals laatst gewijzigd door de wet van 28 april 2019.
 • De informatie opgenomen in het prospectus is slechts een samenvatting van de toepasselijke fiscale bepalingen, die mogelijks in de toekomst gewijzigd kunnen worden. De investeerders dienen bijgevolg hun specifieke situaties te bestuderen met hun vaste fiscale adviseurs.
 • De investering bedoeld door het prospectus houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren (met inbegrip van het risico dat het fiscaal voordeel niet of slechts gedeeltelijk wordt bereikt) worden beschreven in de samenvatting van het prospectus (zie pagina 11 e.v.) alsook in het prospectus (zie pagina 25 e.v.). De investeerder wordt uitgenodigd om, voorafgaandelijk aan elke investeringsbeslissing, kennis te nemen van het geheel van het prospectus, en in het bijzonder de rubriek ervan gewijd aan de risicofactoren verbonden aan het aanbod.
 • Het globale rendement van de investering bestaat uit een fiscaal voordeel en een premie.
 • De aanbieding is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen die in aanmerking komen om te genieten van de regeling van vrijstelling van de belastbare winst zoals toegekend door de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het WIB 1992, meer bepaald indien die rechtspersonen in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners (vennootschappen) tegen een effectieve aanslagvoet van 25% (globaal rendement van 9,97% over het gehele tijdperk van de investering waarvan sprake in het prospectus). Deze aanslagvoet omvat de aanvullende crisisbelasting. Dit rendementsvoorbeeld is gebaseerd op de voorwaarden van toepassing op het ogenblik van goedkeuring van het prospectus. Het percentage van de premie varieert in functie van de evolutie van de EURIBOR 12 maanden van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de storting van de investering. Het fiscaal voordeel wordt bepaald door het effectieve tarief waaraan hun winsten worden belast, en door het tijdstip van realisatie van het fiscaal voordeel. De vermelde rendementen zijn geen actuariële rendementen.
 • De investering is een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn. De investering is geen deelname in het kapitaal van Casa Kafka Pictures, maar behelst een verbintenis tot het overmaken van een bepaalde som met het oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest van een in aanmerking komend audiovisueel werk of een in aanmerking komend podiumwerk, welke onder bepaalde voorwaarden recht geeft op een fiscale vrijstelling. Casa Kafka Pictures verbindt zich ertoe om, in ruil voor de investering, een premie te storten, betaald door de producent van het werk, en om haar verplichtingen, zoals beschreven in het prospectus, na te leven om de investeerder de mogelijkheid te geven het Tax Shelter-attest en het hiermee gepaard gaande fiscale voordeel te verkrijgen.
 • De toewijzing van de Tax Shelter-attesten van een welbepaald in aanmerking komend werk aan een investeerder gebeurt overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in het prospectus.
 • Het percentage van de premie verbonden aan de investering zoals vermeld in het prospectus is enkel geldig voor de stortingen van de investering uitgevoerd door de investeerders vóór 30 juni 2020. Na deze datum zal het gemiddelde van de EURIBOR waarop het percentage van de premie gebaseerd is, gewijzigd worden. Dit gemiddelde van de EURIBOR kan negatief zijn, zoals het geval is voor de stortingen uitgevoerd in het tweede semester van 2019. De berekening van de premie in het prospectus is gebaseerd op een investeringsperiode van 18 maanden. De premie zal lager zijn als de investeringsperiode lager is dan 18 maanden.
 • Door in te tekenen op de aanbieding, gaan de investeerders de verbintenis aan om zich te verbinden met de producent volgens de bepalingen van Luik I, Luik II en van de algemene voorwaarden van de raamovereenkomst (met inbegrip van haar bijlagen), zoals die als bijlage bij het prospectus wordt gevoegd.
 • Elke belangrijke nieuwe ontwikkeling of elke fout of substantiële onnauwkeurigheid met betrekking tot de informatie opgenomen in het prospectus die van invloed kan zijn op de beoordeling van de investering en zich voordoet of wordt geconstateerd tussen de goedkeuring van het prospectus en de definitieve afsluiting van de aanbieding, zal vermeld worden in een supplement aan het prospectus, overeenkomstig artikel 53, §1 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. In het geval dat zulk supplement gepubliceerd wordt, zal elke investeerder die ingetekend heeft op de aanbieding vóór de publicatie van het supplement, het recht hebben om zijn intekening in te trekken gedurende de twee werkdagen volgend op de publicatie van het supplement, op voorwaarde dat deze nieuwe ontwikkeling plaatsvindt (i) alvorens de definitieve afsluiting van de aanbieding en (ii) vóór de datum van de raamovereenkomst ondertekend door deze investeerder.
 • Een deel van de klanten van Casa Kafka Pictures worden aangebracht door Belfius Bank, in het kader van hun samenwerking. Indien deze samenwerking stopgezet zou worden, zou dit een negatieve impact hebben op de financiële resultaten van Casa Kafka Pictures. De financiële situatie van Casa Kafka Pictures heeft echter geen rechtstreekse impact op de investering, noch op de globale winst, in percenten uitgedrukt, over de gehele periode van de investering.

Casa Kafka Pictures

Gesterkt door haar unieke aanpak neemt Casa Kafka Pictures vandaag een belangrijke plaats in op de markt voor Tax Shelter-bemiddeling, en biedt de investeerders een bijkomende dimensie aan, die van de Belgische creatie. Zij is actief zowel op de audiovisuele markt als op de markt van de podiumkunsten.

Ontdek Casa Kafka Pictures

Klachtendienst

Hebt u een klacht, dan kunt u deze in eerste instantie richten tot uw kantoor, uw financieel adviseur of de dienst Klachtenbeheer, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, of per e-mail: complaints@belfius.be. Indien u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u zich wenden tot Belfius Bank NV, Negotiation, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, of per e-mail: negotiation@belfius.be. Vindt u niet meteen de oplossing bij een van de vorige vermelde contacten, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman in financiële geschillen, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (ombudsfin.be).