Bedrijfsvoertuigen

De keuze van een groene bedrijfswagenwagen (of firmawagen) komt ten goede aan het milieu maar is ook goed voor uw portefeuille!

Indien u als bedrijfsleider of werknemer kiest voor een bedrijfswagen met een lage CO2-uitstoot beperkt u het belastbaar voordeel voor het privégebruik van de wagen (gebruik voor woon-werkverkeer en/of zuivere privéverplaatsingen) en betaalt u minder belasting over het voordeel.

Hoe berekent men het belastbaar voordeel voor een natuurlijk persoon die met een firmawagen rijdt?

Het belastbaar voordeel van alle aard wegens het privégebruik van een bedrijfswagen wordt forfaitair belast. Die forfaitaire waardering is van toepassing op personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen (zoals omschreven in de reglementering inzake inschrijving van motorvoertuigen - inclusief de valse lichte vrachtwagens die niet voldoen aan de voertuigtypes van artikel 4, § 2 van het wetboek van de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen).

Het belastbaar voordeel voor een kosteloos ter beschikking gestelde firmawagen dient in de personenbelasting te worden berekend op basis van (A) 6/7de van de cataloguswaarde van het voertuig, vermenigvuldigd met (B) een CO2-percentage en (C) een correctiefactor voor de ouderdom van het voertuig.

Waarbij:

Cataloguswaarde

Voor alle bedrijfswagens moet dezelfde cataloguswaarde worden gebruikt voor de berekening van het belastbaar voordeel: de catalogusprijs van het ter beschikking gestelde voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

Hierna lichten wij de te gebruiken cataloguswaarde, waarmee rekening moet worden gehouden voor de berekening van het belastbaar voordeel en de nuances toe :

 • Zelf betaalde opties en kosten: wanneer een bedrijfsleider (of werknemer) zelf opties (trekhaak, fietsdrager, lederen interieur, winterbanden, ...) of zelf kosten (brandstofkosten, carwash, tolkosten voor het gebruik van autowegen, tunnels, enz., verzekeringspremies, parkingkosten, ...) ten laste neemt welke geen deel uitmaken van de door de onderneming (of werkgever) ter beschikking gestelde firmawagen (de terbeschikkingstelling van die opties is niet voorzien in het leasingcontract of het wagenreglement) moet met die opties geen rekening worden gehouden voor de bepaling van de cataloguswaarde die als berekeningsgrondslag van het belastbaar voordeel dient (zie verder).
  Wanneer de extra opties wel voorzien in de door de onderneming (of de werkgever) gekochte of geleasde firmawagen, moet er wel met die extra opties worden rekening gehouden in de bedoelde cataloguswaarde.
 • Prijsgarantie: indien de verkoper van de firmawagen een prijsgarantie heeft gegeven, moet er rekening worden gehouden met de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier zoals die van toepassing is op het ogenblik van de bestelling van het voertuig in nieuwe staat. Zonder prijsgarantie moet er rekening worden gehouden met de catalogusprijs die van toepassing is op het ogenblik van de facturatie van het voertuig.
 • Accessoires: er moet ook rekening worden gehouden met de door de onderneming (of de werkgever) betaalde accessoires die later aangebracht werden aan het voertuig.
 • Prijs optiepakket: er mag rekening worden gehouden met de voordeligere prijs voor een optiepakket indien die prijs ook van toepassing is op de particuliere markt en op voorwaarde dat het optiepakket werd samengesteld door de constructeur of invoerder en als zodanig op de particuliere markt wordt aangeboden tegen een door hen vastgestelde officiële prijs.
 • Voor de vaststelling van de cataloguswaarde mag er geen rekening worden gehouden met de lagere totaalprijs van het optiepakket wanneer een plaatselijke dealer zelf samengestelde optiepaketten ter gelegenheid van promotionele acties tegen een lagere prijs aanbiedt (= prijs lager dan de som van de prijzen van de individuele opties vervat in het optiepakket).
 • Tijdelijk klantenvoordeel: bij een tijdelijke prijsverlaging of klantenvoordeel dat door de constructeur of invoerder als nieuwe catalogusprijs wordt opgenomen in de prijslijsten die algemeen van toepassing zijn op particulieren mag er rekening worden gehouden met die nieuwe catalogusprijs. Dit geldt ook voor gratis optiepakketten of speciale optiepakketten die aan een lagere prijs worden aangeboden ter gelegenheid van promotionele acties.
 • Onderhoudscontract: wanneer de onderneming (of de werkgever) voor de ter beschikking gestelde bedrijfswagen eveneens een onderhoudscontract sluit met een garagist, dan moet met dit contract en de vergoeding die hij daarvoor moet betalen geen rekening worden gehouden voor de vaststelling van de cataloguswaarde.

CO2-percentage

 • basispercentage: Vanaf 01/01/2017 is het basispercentage 5,5 pct. voor een referentie-CO2-uitstoot van:
  • 105 g/km, voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor; en
  • 87 g/km, voor voertuigen met een dieselmotor;
 • verhoging: wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger ligt dan de vermelde referentie-uitstoot, wordt het basispercentage met 0,10 pct. per CO2-gram vermeerderd, tot maximum 18 pct;
 • verlaging: wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig lager ligt dan de vermelde referentie-uitstoot, wordt het basispercentage met 0,10 pct. per CO2-gram verminderd, tot minimum 4 pct;

Sinds 2014: voor de berekening van de voordelen toegekend vanaf 1 januari 2014 wordt de jaarlijkse referentie-CO2-uitstoot bepaald in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot voor nieuw ingeschreven voertuigen over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011.

Correctiefactor voor de ouderdom van het voertuig

Per jaar ouderdom (te rekenen in 12 maanden, waarbij een begonnen maand telt voor een volledige maand) vanaf de eerste inschrijving van het voertuig mag de cataloguswaarde van het voertuig worden verminderd met 6 procentpunten, zonder dat die waarde kleiner mag zijn dan 70 pct. van de oorspronkelijke cataloguswaarde.

Minimumvoordeel inkomstenjaar 2017

Het belastbaar voordeel mag voor het inkomstenjaar 2017 en bij kosteloze terbeschikkingstelling nooit minder bedragen dan 1.280 euro per jaar.

Eigen bijdrage

Wanneer de wagen niet kosteloos wordt toegestaan, mag het in principe te belasten voordeel worden verminderd met de eigen bijdrage van de verkrijger van het voordeel. De zelf betaalde opties zouden niet als eigen bijdrage kunnen worden afgetrokken.

De fiscus geeft sinds 2012 een veel strictere interpretatie aan het begrip "eigen bijdrage" volgens de 'nieuwe berekeningsregels en FAQ's' over het voordeel van alle aard bedrijfswagens (met 59 vragen) die op 1 oktober 2012 werd gepubliceerd op de portaalsite van Fod Financiën.

De FAQ tracht de strictere invulling van het begrip 'eigen bijdrage' te verduidelijken. De fiscus vult dit in als volgt:

 • Fundamenteel is dat de eigen bijdrage een tussenkomst van de bedrijfsleider (of werknemer) is in de firmawagen dat hem door de onderneming (of werkgever) ter beschikking wordt gesteld (= te beoordelen op basis van de feitelijke en juridische omstandigheden, zoals bijv. de bepalingen uit het leasecontract, het wagenreglement, ...).
 • Wanneer een bedrijfswagen zonder tankkaart ter beschikking wordt gesteld, zijn de door de bedrijfsleider (of werknemer) zelf betaalde tankkosten niet aftrekbaar van het belastbaar voordeel bedrijfswagen bij kosteloze terbeschikkingstelling.
 • Wanneer de onderneming (of werkgever) een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking stelt, is er geen afzonderlijk belastbaar voordeel voor die tankkaart. Indien de bedrijfleider (of werknemer) - bijv. via inhouding op zijn / haar nettoloon - een eigen bijdrage voor het brandstofverbruik (voor woon-werkverkeer en /of privéverkeer) aan de onderneming (of werkgever) moet betalen, is die eigen bijdrage wel aftrekbaar van het belastbaar voordeel bij kosteloze terbeschikkingstelling.
 • Een eigen bijdrage van de verkrijger van het voordeel firmawagen die door de onderneming (of werkgever) op het nettoloon wordt ingehouden, wordt onder bepaalde voorwaarden als een eigen bijdrage beschouwd (bijv. de bedrijfsleider of werknemer moet het verschil in leasingprijs voor een duurdere of grotere wagen of voor een wagen met meer opties dan het standaardmodel waarop hij normaal recht heeft, terugbetalen aan de onderneming of de werkgever; de cataloguswaarde van de duurdere wagen die ter beschikking staat, dient in dit scenario te worden gebruikt om het belastbaar voordeel te berekenen).
 • Uit de FAQ blijkt dat de door de bedrijfsleider of werknemer zelf betaalde opties (bijv. winterbanden, trekhaak, fietsdrager, lederen zetels, ...) die geen deel uitmaken van de door de onderneming of de werkgever ter beschikking gestelde firmawagen volgens de fiscus niet als eigen bijdrage worden aangemerkt. Die zelf betaalde opties tellen niet mee om de cataloguswaarde te bepalen die als berekeningsbasis dient voor het belastbaar voordeel. Ook de zelf betaalde kosten (bijv. brandstof, tolgelden, carwash, ...) worden niet als eigen bijdrage beschouwd.

Het belastbaar voordeel firmawagen is progressief belastbaar in de personenbelasting, aan het marginale belastingtarief.

Enkele voorbeelden over de berekening van het belastbaar voordeel

wagen1


wagen2


wagen3


wagen4
Brandstoftype
diesel


diesel Plug- in Hybrid


benzine


elektrisch
CO2-uitstoot in g/km
114


48


129


0
cataloguswaarde VAA
42.000,00€


60.000,00€


24.000,00€


38.000,00€
toe te passen VAA-%
8,00%


4%


7,70%


4%
VAA jaar1 (*1)
2.880,00€


2.057,14€


1.584,00€


1.302,86€
VAA jaar 2
2.707,20€


1.933,71€


1.488,96€


1.260,00€
VAA jaar 3 (*2)
2.534,40€


1.810,28€


1.393,92€


1.260,00€
VAA jaar 4 (*2)
2.361,60€


1.686,85€


1.298,88€


1.260,00€
VAA jaar 5 (*2)
2.188,80€


1.563,43€


1.260,00€


1.260,00€(*1) VAA = voordeel van alle aard bij kosteloze terbeschikkingstelling

(*2) Het specifiek wettelijk minimum voordeel van alle aard voor het betrokken inkomstenjaar is in bepaalde gevallen van toepassing. In dit overzicht wordt het wettelijk minimum voordeel voor het inkomstenjaar 2016 getoond : 1.260 € (dit cijfer is onder voorbehoud van publicatie in het BS).

Hoe zit het met de verworpen uitgaven voor de vennootschap die het voertuig ter beschikking stelt?

Een gedeelte van de autokosten is fiscaal niet aftrekbaar (= verworpen uitgaven).

Aftrekbeperking in functie van de CO2-uitstoot

Indien de werkgever een natuurlijke persoon is (belastbaar in de personenbelasting), zijn:

 • beroepsmatige autokosten (inclusief brandstofkosten) voor 75% fiscaal aftrekbaar; en
 • financierings- en mobilofoonkosten 100% aftrekbaar.

Indien de werkgever een vennootschap is (belastbaar in de vennootschapsbelasting), zijn:

 • de brandstofkosten voor 75% fiscaal aftrekbaar;
 • financierings- en mobilofoonkosten volledig aftrekbaar; en
 • de overige autokosten aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot en het type brandstof (zie de tabel die volgt):
Dieselmotor Benzinemotor
CO2-uitstoot % aftrekbaar CO2-uitstoot % aftrekbaar
tot 60 g 100% tot 60 g 100%
> 60 g en ≤ 105 g 90% > 60 g en ≤ 105 g 90%
> 105 g en ≤ 115 g 80% > 105 g en ≤ 125 g 80%
> 115 g en ≤ 145 g 75% > 125 g en ≤ 155 g 75%
> 145 g en ≤ 170 g 70% > 155 g en ≤ 180 g 70%
> 170 g en ≤ 195 g 60% > 180 g en ≤ 205 g 60%
> 195 g of geen gegevens m.b.t. CO2-uitstoot bij DIV beschikbaar 50% > 205 g of geen gegevens m.b.t. CO2-uitstoot bij DIV beschikbaar 50%

Kosten van voertuigen die geen CO2 uitstoten (bijv. elektrische wagens) , zijn 120 pct. fiscaal aftrekbaar. Wij merken op dat financieringskosten niet voor 120 pct. aftrekbaar zijn.

Het niet-aftrekbare bedrag (de zgn. verworpen uitgave) kan in principe worden verminderd met het voordeel van alle aard waarover de verkrijger is belast (voordeel dat in principe op de fiscale fiche is vermeld). Het voordeel van alle aard wordt dan geacht voor 30% betrekking te hebben op brandstofkosten en voor 70% op overige autokosten.

Deze verworpen uitgave kan bovendien gecompenseerd worden met fiscale verliezen, Definitief Belaste Inkomsten-excedenten, ...

Nieuwe, bijkomende verworpen uitgave sinds 2012

Bovenop de aftrekbeperking vermeld hierboven, worden werkgevers (belastbaar in de Vennootschapsbelasting of in de Rechtspersonenbelasting) vanaf 1 januari 2012 belast op een verworpen uitgave gelijk aan 17 pct. van het voordeel van alle aard (zoals vermeld hierboven) voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig. Als de vennootschap (werkgever) de brandstofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik, geheel of gedeeltelijk ten laste neemt, bedraagt dit percentage 40 %.
De hierboven vermelde eigen bijdrage die de bedrijfsleider (of de werknemer) netto betaalt, is niet aftrekbaar van de berekeningsbasis van deze verworpen uitgave.

Deze verworpen uitgave kan niet worden gecompenseerd met fiscale verliezen, Definitief Belaste Inkomsten-excedenten, ... en zal bijgevolg steeds leiden tot een effectieve betaling van belasting.

Deze verworpen uitgave wordt belast:

 • in de Vennootschapsbelasting, aan 33,99% of aan het verlaagd opklimmend tarief; of
 • in de Rechtspersonenbelasting, aan 33,99%.

Het percentage van de algemene aftrekbeperking in de vennootschapsbelasting in functie van de CO2-uitstoot van de wagen en de bijkomende verworpen uitgave voor de hoger vermelde voorbeelden worden geïllustreerd voor wagens die geen jaar oud zijn:

wagen1


wagen2


wagen3


wagen4
Brandstoftype
diesel


diesel Plug- in Hybrid


benzine


elektrisch
CO2-uitstoot in g/km
114


48


129


0
% aftrek vennootschap
80%


100%


75%


120%
VAA jaar 1
2.736,00€


2.057,14€


1.481,14€


1.302,86€
17% bijkomende verworpen uitgaven
465,12€


349,71€


251,78€


221,49€