Belfius Tailor-Made ESG

Uw activa worden discretionair beheerd volgens de 3 ESG-criteria: milieu, samenleving en governance.

Belfius Tailor-Made ESG is een contract voor discretionair activabeheer dat 1 of meerdere ESG-criteria in zijn beleggingsportefeuille integreert.

Bijdragen aan de economische groei en het maatschappelijk welzijn in België is 1 van onze prioriteiten. Als verantwoordelijke bank-verzekeraar verbindt Belfius zich ertoe het verschil te maken en mee te werken aan oplossingen die onze samenleving duurzamer maken. Het discretionair mandaat Tailor-Made ESG is zo’n oplossing.

Om duurzame waarde te creëren voor u als klant en voor de hele Belgische samenleving selecteren onze beheerders de activa van uw portefeuille op basis van een financiële en economische analyse, maar ook op basis van een analyse van hun impact op het milieu en de samenleving en van hun governance (ESG-criteria): klimaatverandering, beheer van hulpbronnen en afval, arbeidsvoorwaarden, gezondheid, levenskwaliteit, demografische ontwikkelingen…

Wat zijn ESG-criteria?

Naast de financiële analyse kunnen we aan de hand van de 3 ESG-criteria de ecologische, sociale en bedrijfs-ethische impact van uw beleggingen meten.

 • Het milieucriterium gaat na hoe de onderneming haar middelen beheert, haar afval recycleert, haar uitstoot van broeikasgassen beperkt, haar energieverbruik vermindert…
 • Het sociale criterium analyseert wat de onderneming doet om het welzijn van haar personeel te verhogen, gendergelijkheid te realiseren, competenties te optimaliseren, arbeidsongevallen te voorkomen, ieders rechten te respecteren, eerlijk te werken met haar leveranciers…
 • Het governancecriterium waakt over de onafhankelijkheid van de raad van bestuur en de revisoren van de onderneming, over de transparantie van de bezoldigingen van de bedrijfsleiders, over het optreden tegen corruptie…
Alleen activa die een goede score behalen op 1 van deze 3 criteria, of idealiter een combinatie ervan, komen in aanmerking voor het mandaat Belfius Tailor-Made ESG.

Het mandaat belegt:

 • in (alternatieve) instellingen voor collectieve belegging ((A)ICB's), die op hun beurt onder andere ecologische en/of sociale kenmerken promoten (Art. 8 van de SFDR)
 • en/of in effecten en/of andere financiële instrumenten die rekening houden met de ESG-criteria

Op termijn mag maximaal 10% van uw portefeuille belegd zijn in (A)ICB’s die geen duurzaam beleggingsdoel hebben of die niet specifiek ecologische en/of sociale kenmerken promoten (Art. 6 van de SFDR).

Hoe gaat de beheerder tewerk?

De activa van het mandaat Belfius Tailor-Made ESG worden geselecteerd in 2 fases.

Fase 1: de basisanalyse om ondernemingen uit te sluiten die:

 • 1 van de principes van het Wereldpact van de Verenigde Naties (inzake mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en de strijd tegen corruptie) ernstig en herhaaldelijk hebben geschonden
 • sterk blootgesteld zijn aan omstreden activiteiten, zoals tabak, steenkool, chemische of biologische wapens...
 • antipersoonsmijnen, fragmentatiebommen, chemische, biologische, wittefosfor- of kernwapens of wapens met verarmd uranium fabriceren, gebruiken of bezitten
 • samenwerken met landen die beschouwd worden als dictaturen

Fase 2: de analyse van de activiteiten (producten en diensten) van elk bedrijf om na te gaan hoe ze een antwoord bieden op de grote uitdagingen op lange termijn op het vlak van duurzame ontwikkeling, waaronder klimaatverandering, beheer van natuurlijke rijkdommen, afvalbeheer, gezondheid, levenskwaliteit, demografische ontwikkelingen...

Om dat te bereiken, selecteert de beheerder de activa in:

 • de directe lijnen die in aanmerking komen voor het ESG-universum van Candriam, dit wil zeggen effecten die tot de beste 50% behoren volgens de door Candriam bepaalde ESG-methodologie en die in aanmerking komen op grond van het ESG-uitsluitingsbeleid van Candriam
 • in aanmerking komende Candriam-fondsen:
  • fondsen met het ‘duurzaam’ label (Art. 9 van de SFDR)
  • fondsen die onder andere milieu- en/of sociale kenmerken promoten (Art. 8 van de SFDR)
 • in aanmerking komende externe fondsen: fondsen die ESG-criteria hanteren of een duurzaam beleggingsdoel nastreven (Art. 8 of 9). Die externe fondsen mogen andere ESG-benaderingen en een ander uitsluitingsbeleid dan Candriam hebben
 • opties en afgeleide producten (niet gedekt door de ESG-analyse), als het contract daarin voorziet
 • cash: de beheerder mag discretionair een deel van de portefeuille in liquide middelen aanhouden

Uw Private Banker

Uw Private Banker

{{name}}

{{name}}

{{role}}
 • {{officeName}}
 • {{officeAddress}}

Uw Belfius-kantoor

Contacteer Belfius

Naar de contactpagina