Geen dubbele belasting meer op Franse dividenden

Op 20 januari 2021 verklaarde de minister van Financiën dat de fiscale administratie zich schikt naar de uitspraak van het Hof van Cassatie op 15 oktober 2020 over de belasting op Franse dividenden. Dat betekent concreet dat u:

  • het forfaitair gedeelte van de buitenlandse bronheffing (FBB) in mindering moet kunnen brengen van de belasting op uw Franse dividenden
  • belast wordt tegen een algemeen tarief van 25,88% (in plaats van 38,96%)

De administratie heeft hierover nog niet officieel gecommuniceerd.

De algemene principes


Wanneer u als Belgische ingezetene een Frans dividend ontvangt, wordt het eerst onderworpen aan de Franse bronheffing en vervolgens in België aan de roerende voorheffing van 30%. Die dubbele belasting wordt evenwel getemperd door de toepassing van het dubbelbelastingverdrag dat werd afgesloten tussen Frankrijk en België (het Frans-Belgisch DBV).


Dat verdrag bepaalt namelijk dat dividenden belastbaar zijn in de woonstaat van de begunstigde (België) en geeft de bronstaat (Frankrijk) de toelating om een bronbelasting van maximaal 15% in te houden. Die Franse bronheffing bedraagt de facto 12,8%, op voorwaarde dat u de nodige stappen ondernam om aan te tonen dat uw woonplaats in een lidstaat van de EER ligt (en dat u dus niet bijdraagt aan de Franse sociale zekerheid).


Om de dubbele belasting te vermijden, voorziet het Frans-Belgisch DBV dat België het forfaitair gedeelte van de buitenlandse bronheffing moet verrekenen met de Belgische belasting. Dit forfaitair gedeelte bedraagt minimaal 15% van het netto-inkomen aan de grens (= het brutobedrag van het dividend verminderd met de Franse bronheffing). Het verdrag bepaalt evenwel dat die verrekening enkel kan worden aangevraagd volgens de bepalingen in de Belgische wetgeving. Maar sinds 1988 voorziet de wetgeving niet meer in de verrekening van het FBB voor buitenlandse dividenden, waardoor de administratie altijd geweigerd heeft om dit belastingkrediet toe te kennen.

De huidige context


Het Hof van Cassatie sprak zich in 2 recente arresten (16 juni 2017 en 15 oktober 2020) uit over de kwestie en herinnerde de fiscale administratie eraan dat het internationaal recht voorrang heeft op het Belgisch binnenlands recht. Dat betekent dat wanneer u als Belgische inwoner een Frans dividend ontvangt, België u de verrekening moet toekennen van minimaal 15% van het ‘netto grensbedrag1’. De minister van Financiën verklaarde zich te schikken naar de uitspraak van het Hof van Cassatie.


We verwachten dat de belastingdienst dit standpunt binnenkort zal bevestigen in de vorm van een officiële mededeling of een circulaire. Concreet zal u als Belgische belastingplichtige die een Frans dividend ontvangt en de verrekening van het FBB aanvraagt, onderworpen zijn aan een totale belasting van 25,88%.


Brutodividend 100 100
Buitenlandse bronheffing -12,8 -12,8
Bruto 87,2 87,2
Belgische roerende voorheffing (30%) -26,16 -26,16
Netto 61,04 61,04
FBB +13,08
Nettodividend 74,12
Totale belastingdruk 38,96% 25,88%

Hoe vraagt u de verrekening aan?


De verrekening van het FBB gebeurt niet automatisch en vereist dus de nodige actie van uw kant.


Dividenden ontvangen vanaf 2020


Vanaf het inkomstenjaar 2020 kan u het recht op de verrekening van het FBB aanvragen via uw aangifte van de personenbelasting (de Franse dividenden vermeldt u in Vak VII, rubriek F ‘Inkomsten van kapitalen en roerende goederen’). Voor dividenden die u vanaf 2020 ontvangt, krijgt u jaarlijks een gedetailleerd overzicht van alle dividenden die u per land op uw Belfius-rekening hebt ontvangen.


Dividenden ontvangen vóór 2020


Voor Franse dividenden die u vóór 2020 ontving, kan u de verrekening en de terugbetaling van het FBB aanvragen via een administratieve procedure die moet starten binnen een bepaalde termijn. Die termijn is afhankelijk van het feit of het dividend al dan niet onderworpen werd aan de Belgische roerende voorheffing (gestort op een rekening bij een Belgische bank), of aangegeven werd in uw belastingaangifte als ‘niet-belaste buitenlandse inkomsten’ (gestort op een buitenlandse rekening). De termijn om een bezwaar of een vraag tot ambtshalve ontheffing in te dienen, hangt af van het feit of die inkomsten al dan niet ingekohierd werden.


Voor Franse dividenden die op een Belfius-rekening zijn gestort, kan u een gedetailleerd overzicht van de jaarlijks ontvangen dividenden opvragen. Als u een administratieve procedure voor de terugbetaling van het FBB wil starten, raden we u aan om een beroep te doen op een advocaat of een belastingadviseur die hierin gespecialiseerd is. Aarzel ook zeker niet om uw vermogensbeheerder te contacteren, die u kan doorverwijzen.

Wat brengt de toekomst?


België en Frankrijk zijn het intussen eens over een nieuw verdrag. De tekst is nog niet beschikbaar, maar in de pers werd al aangekondigd dat het niet meer zal voorzien in de verrekening van het FBB. De inwerkingtreding van het nieuwe verdrag (voorzien in 2023 of 2024) zou dus een terugkeer naar de oude situatie betekenen.


Wordt vervolgd...1 Dat is het netto-inkomen aan de grens.