De nieuwe fiscale regularisatie in 10 vragen

Op 1 augustus 2016 werd een nieuw en permanent systeem van fiscale regularisatie ingevoerd. Het biedt natuurlijke- en rechtspersonen opnieuw de mogelijkheid hun fiscale situatie recht te zetten bij de Belgische fiscale administratie.

1. Waarom regulariseren?

De laatste jaren is de internationale uitwisseling van financiële informatie sterk toegenomen, en de nieuwe regularisatieprocedure kadert in die toenemende transparantie.

Zo zullen de lidstaten van de Europese Unie en de OESO vanaf 2017 een nieuw systeem van automatische informatie-uitwisseling toepassen, en dit voor gegevens vanaf 2016. Zelfs landen zoals Zwitserland, Liechtenstein, Singapore en de Kaaimaneilanden zullen deelnemen aan deze informatie-uitwisseling.

In de praktijk zullen de inkomsten, de meerwaarden, de rekeningsaldi en de contractnummers van een Belgische belastingplichtige met tegoeden of verzekeringscontracten in het buitenland, spontaan worden doorgegeven aan de Belgische fiscale administratie.

2. Wie kan regulariseren?

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, inclusief wie al tijdens de vorige regularisatierondes een aangifte heeft ingediend bij het Contactpunt Regularisaties. De nieuwe regularisatieprocedure kan wel maar eenmalig worden toegepast.

3. Wat kunt u regulariseren?

Inkomsten onderworpen aan directe belastingen, btw, sommige registratierechten (waarvoor de federale overheid bevoegd is), verzekeringstaksen en nog een aantal andere belastingen. Wie ervoor kiest te regulariseren, dient wel alles aan te geven dat geregulariseerd moet worden. De nieuwe procedure voorziet duidelijk geen regularisatie à la carte!

4. Wat kunt u niet regulariseren?

Een regularisatie-aangifte heeft geen nut wanneer de bevoegde autoriteiten u schriftelijk op de hoogte hebben gebracht, vóór de datum van de indiening van de regularisatie-aangifte, dat zij specifieke onderzoeksdaden zullen stellen. Ook een regularisatie van inkomsten uit illegale activiteiten zoals omschreven in de wet, is niet mogelijk.

5. Wat met regionale belastingen?

Voor bepaalde belastingen zijn de Gewesten bevoegd, bijvoorbeeld successierechten, sommige registratierechten en een deel van de personenbelastingen. Een regularisatie van deze belastingen is pas mogelijk wanneer een samenwerkingsakkoord met de bevoegde Gewesten wordt gesloten, wat vandaag nog niet het geval is.

6. Wat is anders ten opzichte van de vorige regularisatierondes?

De nieuwe regularisatie onderscheidt zich vooral van de vorige op de volgende drie punten:

  • de invoering van een verplichte heffing van 36% op fiscaal verjaarde kapitalen
  • het verdwijnen van het onderscheid tussen gewone fiscale fraude en ernstige of georganiseerde fiscale fraude
  • progressieve boetes (zie verder bij vraag 8)

7. Welke procedure moet u volgen?

U dient een dossier in bij het Contactpunt Regularisaties, dat onder andere een overzicht van de fraude en een geschreven bewijs van de oorsprong van de tegoeden moet te bevatten. De bewijslast van de zwaarte van de besmetting van de inkomsten, de btw-verrichtingen en de niet-aangegeven kapitalen ligt dus bij de belastingplichtige zelf.

8. Wat is de ‘kostprijs’ van een regularisatie?

De hoogte van de boete varieert naargelang de geregulariseerde inkomsten of kapitalen al dan niet fiscaal verjaard zijn, en zal stijgen tussen 2016 en 2020:

  • de fiscaal verjaarde tegoeden worden in 2016 onderworpen aan een tarief van 36%. Dit tarief verhoogt jaarlijks met 1%, om in 2020 het tarief van 40% te bereiken
  • de niet-verjaarde tegoeden worden onderworpen aan hun normale belastingtarief, te verhogen met 20% in 2016, 22% in 2017, vervolgens jaarlijks te verhogen met 1% om het tarief van 25% te bereiken in 2020.

9. Geniet u na de regularisatie een immuniteit?

Als de regularisatie correct werd aangegeven en uitgevoerd:

  • kunnen de geregulariseerde inkomsten niet meer worden onderworpen aan inkomstenbelastingen
  • kunnen de geregulariseerde tegoeden niet meer worden onderworpen aan een belasting voorzien door het Wetboek Registratierechten / V.C.F.
  • kunnen de geregulariseerde btw-verrichtingen niet meer worden onderworpen aan een btw-heffing, noch aan een andere sanctie of boete voorzien door het Wetboek BTW

Daarnaast geniet u eveneens een strafrechtelijke immuniteit.

10. Waarmee kan Belfius Private Banking u helpen?

Een dossier indienen bij het Contactpunt Regularisaties kan soms complex zijn. Uw Private Banker kan u hierbij begeleiden en – indien nodig – de hulp inroepen van een expert. Neem contact op met uw Private Banker voor meer informatie, hij of zij maakt graag tijd voor u vrij.

Uw Private Banker


Klanten met een roerend vermogen vanaf 500.000 euro kunnen rekenen op het advies van een Private Banker uit ons netwerk van meer dan 250 lokale Private Bankers. Hij of zij biedt u een echte vertrouwensrelatie, gericht op de lange termijn.

Uw Private Banker

Uw Private Banker

{{name}}

{{name}}

{{role}}
  • {{officeName}}
  • {{officeAddress}}

Uw Belfius-kantoor