1. Home
 2. Thema's
 3. B2G
 4. Regelgeving overheidsopdrachten
 5. Procedures overheidsopdrachten
 6. Methodes

Methodes

De raamovereenkomst

De raamovereenkomst is een overeenkomst die tussen meerdere partijen (één of meer overheden of overheidsbedrijven en één of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners) wordt afgesloten om, gedurende een bepaalde periode (max. 4 jaar), de voorwaarden inzake te plaatsen specifieke opdrachten vast te leggen, met name wat de prijzen en eventueel de bedoelde hoeveelheden betreft.

De raamovereenkomst in een notendop

 • Om de interessantste regelmatige offerte te bepalen, moet de aanbestedende overheid enkel rekening houden met de gunningscriteria die vermeld worden in het bijzonder bestek of de raamovereenkomst.
 • In een eerste fase word(t)en de kandida(a)t(en) geselecteerd via een onderhandelingsprocedure, een aanbestedingsprocedure of een offerteaanvraagprocedure.
 • De dag dat de raamovereenkomst wordt gesloten, wordt de opdracht niet noodzakelijk onmiddellijk uitgevoerd. De bestellingen gebeuren later, afhankelijk van de behoeften van de aanbestedende overheid. Naargelang alle voorwaarden van de latere opdrachten al of niet in de raamovereenkomst zijn bepaald, zal er, in geval van meerdere deelnemers, mededinging zijn.
 • Deze procedure is aangewezen voor terugkerende aankopen van courante leveringen.
 • De looptijd van de raamovereenkomst mag niet meer dan vier jaar bedragen, behalve in uitzonderlijke gevallen die gerechtvaardigd zijn, met name door het voorwerp van de raamovereenkomst.
 • De aanbestedende overheden mogen de raamovereenkomsten niet op een ongerechtvaardigde manier gebruiken of om de concurrentie te verhinderen, te beperken of te vervalsen.
 • De raamovereenkomst met meerdere deelnemers is nieuw sinds 1 juli 2013.

Ontwerpenwedstrijd

De ontwerpenwedstrijd is een methode voor diensten die de aanbestedende overheid de mogelijkheid biedt een plan of een ontwerp te kiezen na advies van een jury bestaande uit ter zake bevoegde personen en na mededinging onder de kandidaten.

De ontwerpenwedstrijd in een notendop

 • De ontwerpenwedstrijd geldt vooral voor gebieden, zoals ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur, engineering of gegevensverwerking.
 • Er moet een wedstrijdaankondiging worden bekendgemaakt. In voorkomend geval moet ook een aankondiging van de resultaten van de wedstrijd worden bekendgemaakt. Deze wedstrijd geeft aanleiding tot:
  • hetzij de gunning van een overheidsopdracht van diensten, die bijvoorbeeld wordt toevertrouwd aan de architect of het engineeringbureau die/dat met een gedeeltelijke (uitvoeringsontwerp, plannen) of volledige taak (ontwerpen van en toezicht op de werken) is belast;
  • hetzij de keuze van één of meer ontwerpen, met of zonder toekenning van premies maar zonder gunning van een opdracht.
 • Naast de ontwerpenwedstrijd zijn ook de modaliteit ‘wedstrijd’ en de tussenkomst van een jury mogelijk bij een algemene of beperkte offerteaanvraag voor werken of leveringen indien de procedure tegelijk op het eigenlijke ontwerp en op de uitvoering ervan betrekking heeft.
 • De wedstrijdprestaties (opstellen van plannen, schetsen) moeten op een anonieme manier aan de jury worden voorgelegd om, volgens de Europese Commissie, beter de onpartijdigheid van de werkzaamheden van de jury te kunnen garanderen.
 • Indien een jury moet worden samengesteld, moet ze uit minstens vijf personen bestaan, waaronder één die vreemd is aan de aanbestedende overheid. Deze personen moeten onafhankelijk zijn van de deelnemers aan de ontwerpenwedstrijd en ontegenzeglijk ter zake bevoegd zijn.
 • Krachtens de regelgeving is de vergoeding van de concurrenten slechts facultatief. In feite ontvangt de laureaat meestal als "beloning" de volledige opdracht als auteur van het ontwerp.


Dynamisch aankoopsysteem

Het dynamisch aankoopsysteem is een volledig elektronische methode die openstaat voor elke leverancier of dienstverlener dieeen indicatieve offerte indient conform de eisen van het bestek. Het behoort bij een open aanbesteding of offerteaanvraag en is beperkt in duur (max. 4 jaar). De gunning van specifieke opdrachten gebeurt op basis van een vereenvoudigde aankondiging, waarna de gemachtigde aannemers een definitieve offerte.

Het dynamisch aankoopsysteem in een notendop

 • De aanbestedende overheden mogen voor opdrachten van leveringen of diensten voor courant gebruik altijd gebruikmaken van dynamische aankoopsystemen.
 • Tijdens de hele duur staat het systeem open voor elke leverancier of dienstverlener die aan de selectievoorwaarden voldoet en een indicatieve offerte heeft ingediend conform de eisen van het bestek.
 • Dit systeem biedt de aanbestedende overheid de mogelijkheid een shortlist van economische operatoren op te stellen op basis van hun indicatieve offerte.
 • De aanbestedende overheden moeten, in alle fasen tot aan de gunning van de opdrachten, de regels van de open procedure (aanbesteding of offerteaanvraag) en van het gebruik van de elektronische middelen volgen.
 • Het proces is beperkt in duur en staat tijdens de hele duur open voor elke leverancier of dienstverlener die aan de selectievoorwaarden voldoet en een indicatieve offerte heeft ingediend. Deze offerte kan gelijk wanneer worden gewijzigd, mits ze conform het bijzonder bestek blijft.
 • Deze procedure wordt gebruikt voor de verwerving van leveringen en diensten voor courant gebruik, waarvan de algemeen op de markt beschikbare kenmerken aan de behoeften van de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf beantwoorden. Ze is niet toepasbaar op de meeste intellectuele prestaties, zoals architectuur- en engineeringdiensten.
 • De aanbestedende overheid mag van dit systeem geen gebruikmaken om de concurrentie te verhinderen, te beperken of te vervalsen.
 • Er mogen geen dossierkosten worden aangerekend.

Elektronische veiling

De elektronische veiling is een omgekeerde verkoop bij opbod: de economische operator die de opdracht in de wacht sleept is diegene die op het einde van het spel van de biedingen de laagste prijs biedt.

De elektronische veiling in een notendop

 • De aanbestedende overheden kunnen beslissen dat de gunning van een overheidsopdracht wordt voorafgegaan door een elektronische veiling voor zover de specificaties van de opdracht nauwkeurig kunnen worden opgesteld en het opdrachten van leveringen of diensten voor courant gebruik betreft.
 • Voor zover de specificaties van de opdracht nauwkeurig kunnen worden bepaald en de opdracht betrekking heeft op leveringen en diensten voor courant gebruik, mag deze formule worden gebruikt naar aanleiding van de inmededingingstelling van de bij een raamakkoord betrokken partijen, alsook voor opdrachten die geplaatst worden in het kader van een dynamisch aankoopsysteem. Deze procedure is niet aangepast voor opdrachten die betrekking hebben op intellectuele prestaties, zoals architectuur- of engineeringdiensten.
 • De elektronische veiling heeft dus betrekking:
  • ofwel enkel op de prijzen indien de opdracht tegen de laagste prijs wordt gegund;
  • hetzij op de prijzen en/of de waarden van de elementen van de offertes die in het bestek zijn aangegeven indien de opdracht aan de economisch voordeligste offerte wordt gegund.
  Indien varianten zijn toegestaan, moeten voor elke variante afzonderlijk offertes worden opgemaakt.
 • Een "elektronische veiling" is een proces dat in meerdere opeenvolgende fasen verloopt volgens een elektronische voorstelling van nieuwe, verlaagde prijzen en/ of van nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de offertes, die plaatsvindt na een eerste volledige beoordeling van de offertes, waardoor ze op basis van een automatische verwerking gerangschikt kunnen worden.
 • Tijdens elke fase van de elektronische veiling ontvangen alle inschrijvers van de aanbestedende overheden onmiddellijk minstens de informatie waarmee ze, op gelijk welk ogenblik, hun respectieve rangschikking kennen.

e-Procurement

Op 1 juli 2013 zijn de nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten en de omzendbrief betreffende het gebruik van de e-Procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat in werking getreden.

Concreet gezien komen er nieuwe maatregelen die bedoeld zijn om het gebruik van de e-Procurement-toepassingen voor de overheidsopdrachten van de federale administratie te veralgemenen. Voor de ondernemingen hebben deze maatregelen de volgende consequenties:

 • Voor alle procedures vinden de ondernemingen de documenten betreffende de opdracht (bestekken en andere documenten) in e-Notification (Bulletin der Aanbestedingen voor de open procedures, Free-market voor de onderhandelingsprocedures en de opdrachten die aan geen enkele bekendmakingsverplichting zijn onderworpen).
 • De ondernemingen kunnen via e-Tendering elektronische offertes indienen voor opdrachten vanaf 31 000 euro.
 • Na indiening van de offertes en voor bepaalde opdrachten hebben de ondernemingen nog de mogelijkheid om hun offertes ten opzichte van die van hun concurrenten te verbeteren door elektronische veilingen via e-Auctions.
Ontdek alles over e-Procurement

Belfius Accelerator

Wenst u deel te nemen aan ons programma "Belfius Accelerator" ?

Registreer u en we contacteren u !