1. Home
  2. Thema's
  3. B2G
  4. Regelgeving overheidsopdrachten
  5. Faq

Wat is de verdeling in percelen?

De verdeling in percelen biedt de aanbestedende overheid de mogelijkheid om een opdracht onder te verdelen in stukken die apart worden gegund, omdat ze in principe apart wozrden uitgevoerd.

Een opdracht kan uit meerdere percelen bestaan. Ze stemmen gewoonlijk overeen met een geografische of technische indeling van de uit te voeren opdracht. Elke inschrijver kan voor één of meer percelen een offerte indienen.

Deze bepaling van de wet op de overheidsopdrachten, essentieel voor de kmo’s, is van toepassing op de drie wijzen om een overheidsopdracht te plaatsen en houdt geen rekening met financiële drempels.

Om de op de opdracht van toepassing zijnde regels te identificeren, vooral inzake de bekendmaking van de opdracht en de mogelijkheid om van de onderhandelingsprocedure gebruik te maken, moet men rekening houden met de samengevoegde waarde van de percelen.

Sinds 1 juli 2013 is het mogelijk om, indien een opdracht in percelen is verdeeld een afzonderlijke gunningswijze per perceel te gebruiken.

Een opdracht mag niet worden gesplitst om ze aan de Europese bekendmaking te onttrekken.