1. Home
  2. Thema's
  3. B2G
  4. Meedoen aan overheidsopdrachten
  5. Handelen na de beslissing van de aanbestedende overheid
  6. De beslissing is negatief

De beslissing is negatief

U ontving het bericht dat uw offerte niet in aanmerking werd genomen. Jammer, maar u kunt niet altijd in het winnende kamp zitten! Profiteer van deze tegenslag om u te informeren over de concurrentie en de reden waarom uw offerte niet werd weerhouden om bij de volgende raadpleging beter uit de hoek te kunnen komen.

En indien u vindt dat de aanbestedende overheid tijdens de raadplegings- en gunningsprocedure haar verbintenissen niet is nagekomen, hebt u in principe altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Informeer u over de concurrentie en de zwakke punten in uw antwoord

De aanbestedende overheid heeft bepaald welke van de ingediende en als conform beschouwde offertes het best aan haar behoeften beantwoordt, maar het is helaas niet de uwe! Ondanks de beste methodes en de beste producten en diensten, kunt u niet altijd winnen!

Lees aandachtig de kennisgevingsbrief van de aanbestedende overheid waarin u wordt uitgelegd waarom uw offerte niet in aanmerking werd genomen. Zo zult u bij de volgende raadpleging niet meer dezelfde fouten maken.

De aanbestedende overheid is verplicht om u schriftelijk de redenen van haar keuze mee te delen

De aanbestedende overheid is gehouden aan de motiveringsplicht. Ze is dus verplicht om schriftelijk het volgende mee te delen:

  • aan elke niet geselecteerde inschrijver de redenen waarom hij niet geselecteerd werd;
  • aan elke inschrijver waarvan de offerte als onregelmatig werd beoordeeld de redenen van afwijzing;
  • aan elke inschrijver waarvan de offerte niet werd uitgekozen en aan de in aanmerking genomen inschrijver de redenen van haar keuze;
  • de gemotiveerde beslissing tot gunning van de opdracht.

Hoe analyseert de aanbestedende overheid de offertes?

Uw rechtsmiddelen in geval van afwijzing

Indien u vindt dat de aanbestedende overheid tijdens de procedure haar verbintenissen niet is nagekomen, hebt u 15 dagen om een verzoek tot schorsing bij de bevoegde rechtbanken aanhangig te maken. Het verzoek tot vernietiging moet binnen een termijn van 60 dagen worden ingediend.

Voor overheidsopdrachten die in het Europees Publicatieblad moeten bekendgemaakt worden beschikt u over een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag na de verzending van de kennisgeving, om een verzoek in kort geding in te dienen.

De aanbestedende overheid moet ook, voor overheidsopdrachten die in het Europees Publicatieblad moeten bekendgemaakt worden, een wachttijd (standstill) in acht nemen.

In dit geval beschikken de inschrijvers, over een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de verzending van deze kennisgeving, om een verzoek in kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbanken (de Raad van State indien het om een administratieve overheid gaat of de rechtbank van eerste aanleg voor de aanbestedende overheden die geen administratieve overheid zijn). Het voorwerp van dit verzoek is het aanvragen van de schorsing of de vernietiging van de gunningsbeslissing wat de procedure dus zal blokkeren.

Eens de termijn van 15 dagen is verstreken en bij gebrek aan verzoek (of indien het verzoek werd afgewezen), kan de aanbestedende overheid de opdracht effectief gunnen en haar beslissing aan de in aanmerking genomen inschrijver meedelen. Het is op dat ogenblik dat de opdracht echt gesloten is.

Vergeet niet contact te bewaren

Ook al hebt u de opdracht niet in de wacht kunnen slepen, dan nog is er geen reden om elk contact met uw gesprekspartner te verliezen! Blijf altijd een relatie met hem onderhouden om de volgende kansen te kunnen benutten en zijn tevredenheid over de samenwerking met uw concurrent te kunnen nagaan.

Belfius Accelerator

Wenst u deel te nemen aan ons programma "Belfius Accelerator" ?

Registreer u en we contacteren u !

Wist u dat?

Wilt u zich op B2G storten? En wenst u niet onmiddellijk een procedure te beantwoorden? Om u met de overheidsopdrachten vertrouwd te maken, doet u er best aan eerst als onderaannemer op te treden of op een aanbesteding te antwoorden, de eenvoudigste procedure die echter enkel op prijzen is gebaseerd.