1. Home
  2. Thema's
  3. B2G
  4. Meedoen aan overheidsopdrachten
  5. FAQ

Hoe stelt de aanbestedende overheid haar bijzonder bestek op?

De aanbestedende overheid stelt een bijzonder bestek op. Hierin worden de praktische formaliteiten en de van de inschrijver verwachte service uitvoerig beschreven: bedrag van het krediet, looptijd, wijze van terugbetaling, bijbehorende diensten, type van procedure, adres waar de offertes moeten toekomen, uiterste datum om ze in te dienen, geldigheidstermijn van de offertes.

Op basis van dit document kunnen de geïnteresseerde inschrijvers hun offerte opstellen en hun voorwaarden aanbieden.

Het bijzonder bestek bestaat uit twee delen die respectievelijk betrekking hebben op de kwalitatieve selectie van de inschrijvers en op de keuze van de offerte via gunningscriteria.

  • De kwalitatieve selectie moet de aanbestedende overheid in staat stellen na te gaan of de inschrijver de opdracht aankan. Het betreft zijn persoonlijke, financiële, economische en technische draagkracht.
  • De gunningscriteria zijn normen die dienen om de offerte te beoordelen en worden door de aanbestedende overheid vastgelegd. De gunningscriteria moeten worden gewogen aan de hand van punten of een waardeschaal om de offertes te kunnen vergelijken en de opdracht te kunnen gunnen aan de inschrijver die de interessantste offerte indient.

Ontdek een voorbeeld van bijzonder bestek

Twee bijzonderheden

  • Opdrachten in percelen: de aanbestedende overheid heeft het recht om een opdracht in percelen te verdelen. Een perceel is altijd een onderverdeling van een opdracht die afzonderlijk kan worden gegund, in principe met het oog op een afzonderlijke uitvoering. De inschrijvers kunnen een offerte indienen voor de opdracht in haar geheel of voor percelen. De aanbestedende overheid kan ambtshalve beslissen om slechts bepaalde percelen te gunnen.
  • Varianten: het betreft een alternatieve conceptie- of uitvoeringswijze die hetzij op vraag van de aanbestedende overheid (verplicht of facultatief), hetzij op initiatief van de inschrijver (vrij) wordt ingediend. Ze kunnen op het geheel of een gedeelte van de opdracht betrekking hebben.
Soorten varianten Impact
Verplicht

De aanbestedende overheid moet in de documenten van de opdracht het voorwerp, de aard en de draagwijdte van de variante omschrijven. De inschrijvers moeten zowel voor het basisproject als voor elke variante een offerte indienen.
Analyse van de offertes: één rangschikking

Facultatief

De aanbestedende overheid laat de inschrijvers de mogelijkheid om een offerte voor één of meer varianten in te dienen.
Analyse van de offertes: één rangschikking

Vrij

De inschrijver neemt het initiatief om een variante in te dienen. De aanbestedende overheid bepaalt de minimumeisen waaraan de variante moet voldoen. De vrije varianten zijn niet toegestaan in een aanbestedingsprocedure.
Analyse van de offertes: één rangschikking