Logo
FR EN
NL
Scroll

Menu & zoekfunctie

Krijg hier een overzicht van de site en toegang tot de zoekfunctie

Sferisch menu

Klik hier om op de site te navigeren met het sferisch menu

Policies & charters

 • Antiwitwasbeleid
 • Beleid ten aanzien van de wapensector
 • Ethisch Charter betreffende relaties met leveranciers
  • Belfius engageert zich tot het implementeren van een beleid dat gericht is op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en hanteert daarnaast binnen haar organisatie een eigen integriteitsbeleid.
   Een aantal van deze engagementen en verplichtingen die Belfius zichzelf oplegt, legt zij ook op aan haar leveranciers, en zijn terug te vinden in het Ethisch Charter betreffende relaties met leveranciers
 • Anti-omkopingbeleid van Belfius
  • Belfius stelt alles in het werk om haar integriteit te waarborgen en haar reputatie ten aanzien van haar klanten, andere financiële spelers, overheden, externe partners en tegenpartijen te vrijwaren. Zij streeft ernaar alle toepasselijke wetgeving en reglementering na te leven en werkt daarvoor interne beleidslijnen uit, zoals het Anti-omkoping beleid.
   Lees het Anti-omkoping beleid van Belfius
 • Beleid inzake Whistleblowing van Belfius Bank
  • Het Beleid inzake Whistleblowing, of de klokkenluiderregeling van Belfius Bank, is een interne procedure die alle medewerkers, sociale organen en leidinggevenden kunnen volgen om in alle vertrouwelijkheid gebreken te melden die de activiteit of verantwoordelijkheid ernstige schade kunnen berokkenen, zodat het bedrijf tijdig kan voorkomen en bijsturen.
   Lees het beleid inzake Whistleblowing van Belfius Bank
 • Klantenacceptatiebeleid
  • Doelstellingen: Belfius Bank is stevig lokaal verankerd en ambieert om op een duurzame en verantwoordelijke manier ten dienste te staan van de Belgische openbare sector, particulieren en ondernemingen. We willen er zeker van zijn dat onze middelen daadwerkelijk worden aangewend om deze objectieven te realiseren. Daarom hebben we een “Klantenacceptatiebeleid” gedefinieerd dat de klanten preciseert waarmee we een sterke en gepersonaliseerde commerciële relatie kunnen en willen ontwikkelen via een open en eerlijke aanpak.
  • Toepassingsgebied: Dit klantenacceptatiebeleid is van toepassing op elke persoon of entiteit die Belfius Bank en de filialen ervan rechtstreeks of onrechtstreeks tot zijn eigen belang om een financiële verrichting, product of dienst vraagt.
  • Beoogde klanten: Klanten die in de regel door Belfius Bank kunnen worden aanvaard, zijn de personen of entiteiten:
   • die overeenkomstig de procedures van de bank volledig geïdentificeerd zijn, en
   • die een significante band met België hebben door hun vestiging of een duurzame inkomstenbron, en
   • van wie de werkelijkheid van voormelde significante band controleerbaar is door de relatiebeheerder van Belfius of op basis van betrouwbare externe bronnen, en
   • met wie de financiële relatie actief, verscheiden en op lange termijn gebaseerd zal zijn.
  • Uitsluitingen: In het algemeen zal Belfius Bank geen commerciële relatie aanvaarden met de personen of entiteiten:
   • die niet voldoen aan de klantenacceptatiecriteria opgesteld door Belfius Bank en beschreven onder punt 3, of
   • van wie de legitieme bedoelingen niet onmiddellijk voldoende duidelijk blijken, of
   • die opgenomen zijn in de Belgische of EU-lijsten van personen of entiteiten onder financiële sanctie, of in het kader van een handelsactiviteit in de sector van oorlogswapens.
  • Uitvoering: Het komt in eerste instantie de relatiebeheerder toe om alleen klantenrelaties aan te gaan met personen of entiteiten die voldoen aan ons klantenacceptatiebeleid.
   Wanneer blijkt dat een persoon of entiteit niet voldoet aan de gebruikelijke acceptatiecriteria van Belfius Bank, mogen interne diensten van de bank evenwel ook het aangaan van de klantenrelatie laten weigeren.
 • Beleid inzake landbouwgrondstoffen
  • Belfius wenst geen beleggingen te promoten die speculatie op voedselprijzen inhouden. 
  • Belfius zal bijgevolg niet actief producten commercialiseren van het type Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) en Exchange Traded Notes (ETN) die derivaten van landbouwgrondstoffen in portefeuille hebben, noch beleggingsproducten waarvan de portefeuille de eerder vermelde producten of landbouwgrondstofderivaten bevat, indien deze producten speculatie inhouden ten koste van landbouw- en voedselgrondstoffen. 
  • In december 2013 heeft Belfius beleggingsfondsen die beleggen in voedselgrondstoffen voorgoed uit zijn beleggingsaanbod verwijderd. 
  • Belfius Investment Partners, als beheervennootschap voor fondsen, zal bijgevolg geen producten creëren, noch actief participeren in het opzetten ervan, indien deze producten speculatie inhouden ten koste van landbouw- en voedselgrondstoffen. 
  • Candriam, de externe partner van Belfius qua fondsenbeheer, sluit zich aan bij dit beleid inzake landbouwgrondstoffen en commercialiseert in België geen fondsen die beleggen in landbouwgrondstoffen. Het betreft hier zowel individuele fondsen als dakfondsen.
Scroll